Polityka prywatności serwisu CRH Żagiel Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

CRH Żagiel Med Sp. z o.o., KRS: 0000315316, Państwa prywatność jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań by wprowadzone zasady i zabezpieczenia gwarantowały poufność Państwa danych osobowych a same zagadnienia ochrony danych osobowych są traktowane przez CRH Żagiel Med bardzo poważnie. Wszelkie dane wykorzystujemy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).

Nasza Polityka prywatności ma na celu objaśnienie podstawowych pojęć oraz mechanizmów postępowania z informacjami dotyczących Użytkownika, czyli Państwa. Wprowadzone wyrażenia i zwroty oznaczają:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej, w sposób bezpośredni lub pośredni, do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • serwis – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod domeną https://zagielmed.pl/ wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w serwisie, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z oferowanych przez CRH Żagiel Med serwis funkcjonalności;
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis CRH Żagiel Med.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Spis treści

Aby ułatwić Państwu zapoznanie się z interesującą Państwa częścią Polityki prywatności, CRH Żagiel Med przygotowała dla Państwa spis treści dokumentu:

Kim jesteśmy?

Właścicielem, operatorem i wydawcą serwisu internetowego CRH Żagiel Med jak również administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzonego serwisu przez CRH Żagiel Med jest CRH Żagiel Med Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. K. Przerwy-Tetmajera 21, 20‑362 Lublin, KRS: 0000315316.

CRH Żagiel Med wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (Agnieszka Krzyżak), z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zagielmed.pl; lub pisemnie, na adres korespondencyjny CRH Żagiel Med podany powyżej, z dopiskiem „IOD”.

Dane, do których dostęp ma CRH ŻAGIEL MED

Zakres pozyskiwanych przez nas danych osobowych uzależniony jest od sposobu korzystania z serwisu. Możemy pozyskiwać dotyczące Państwa dane osobowe:

 • bezpośrednio od Państwa, poprzez dobrowolnie zamieszczenie opinii dotyczącej usług świadczonych przez CRH Żagiel Med lub subskrypcję newslettera.

W ramach serwisu prowadzimy usługę formularza opinii oraz formularza newsletter. W celu przybliżenia zasad korzystania z danych osobowych za pomocą konkretnego formularza, zapraszamy do zapoznania się z odpowiednią, dedykowaną sekcją niniejszej Polityki prywatności;

 • bezpośrednio od Państwa, w sposób automatyczny, podczas korzystania przez Użytkownika z serwisu.

Nasz serwis korzysta z technologii, które umożliwiają zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookies (tzw. „ciasteczek”) oraz gromadzenie logów serwera www (więcej informacji w Polityce Cookies serwisów CRH Żagiel Med),

 • poprzez dobrowolne utworzenie i obsługę konta Użytkownika – Pacjenta, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu przybliżenia zasad korzystania z danych osobowych za pomocą formularza, zapraszamy do zapoznania się z dedykowaną sekcją niniejszej Polityki prywatności.

W każdym przypadku, gdy będziemy gromadzić Państwa dane osobowe, poinformujemy Państwa szczegółowo o celu i warunkach ich przetwarzania przez nas.

Użytkownicy serwisów CRH ŻAGIEL MED

Jak i dlaczego CRH ŻAGIEL MED wykorzystuje dane?

Korzystanie z serwisu może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego Użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.

Dodatkowo dane Użytkowników serwisu CRH Żagiel Med są przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez CRH Żagiel Med działań. W zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu CRH Żagiel Med w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój CRH Żagiel Med (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane przetwarzane są w tym celu do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez CRH Żagiel Med.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kto może mieć dostęp do danych?

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione dane Użytkownika są podmiotami, z którymi CRH Żagiel Med zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w CRH Żagiel Med systemów informatycznych. Nie będziemy udostępniać danych Użytkownika innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywać do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

Nasz serwis korzysta z technologii cookies, a niektórzy dostawcy tych technologii (dostawcy tzw. third party cookies), mają siedziby lub centra danych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane pozyskane przez tych dostawców za pomocą cookies funkcjonujących w naszym serwisie mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Więcej informacji w Polityce Cookies serwisów CRH Żagiel Med.

Formularz OPINII

Jak i dlaczego CRH ŻAGIEL MED wykorzystuje dane?

Dane osobowe Użytkownika przesyłającego opinię za pośrednictwem formularza opinii będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem (osobami dzielącymi się doświadczeniami w kontakcie z CRH Żagiel Med), udoskonalania świadczonych przez CRH Żagiel Med usług medycznych, rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Użytkowników, wyrażania opinii przez Użytkowników o jakości udzielonych usług przez CRH Żagiel Med, wymianę informacji i doświadczeń związanych z główną działalnością CRH Żagiel Med, w tym również dotyczących metod leczenia. Opinie opatrywane są podpisem przyjętym przez Użytkownika podczas wypełniania formularza. Zamieszczenie opinii nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Opinii www.zagielmed.pl.

CRH Żagiel Med będzie przetwarzał dane osobowe w celu opisanym powyżej dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów CRH Żagiel Med w postaci utrzymania kontaktu celu nawiązania i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem (osobami dzielącymi się doświadczeniami w kontakcie z Żagiel Med), udoskonalania świadczonych przez CRH Żagiel Med usług medycznych, rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Użytkowników, wyrażania opinii przez Użytkowników o jakości udzielonych usług przez CRH Żagiel Med, do czasu realizacji wyżej wskazanego celu przetwarzania, zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez CRH Żagiel Med., w zależności od tego które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

CRH Żagiel Med będzie przetwarzał dane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności działań CRH Żagiel Med jako administratora danych osobowych zgodnie z zasadą wynikającą z art. 5 ust. 2 RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w postaci zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia komunikacji i zapewnienia rozliczalności, przez okres przewidziany przepisami prawa dla przedawnienia roszczeń.

Podanie adresu e-mail jest konieczne dla wystawienia opinii dotyczącej udzielonemu Państwu świadczenia – tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zweryfikować rzetelność wystawianej opinii.

CRH Żagiel Med informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Kto może mieć dostęp do danych?

Dane Użytkownika zamieszczającego zapytanie za pośrednictwem formularza opinii CRH Żagiel Med nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz CRH Żagiel Med, np. hostingowe lub IT. Dane te nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Konto użytkownika – pacjenta

Jak i dlaczego CRH ŻAGIEL MED wykorzystuje dane?

W ramach serwisu CRH Żagiel Med udostępnił Użytkownikowi możliwość założenia konta Pacjenta, który pozwala na umówienie usługi/wizyty medycznej on-line. Usługa konta Pacjenta jest świadczona w oparciu o regulamin dostępny w serwisie, na zasadach i zgodnie z warunkami tam opisanymi. .

Podanie danych Użytkownika tj. imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu komórkowego, adres e-mail (w razie założenia konta opiekuna – imię i nazwisko opiekuna, płeć, numer telefonu komórkowego, adres e-mail) są niezbędne dla założenia konta Pacjenta. Brak podania z jakiegokolwiek powodu wskazanych danych osobowych uniemożliwia zawarcie z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług konta Pacjenta i korzystania z usług dostępnych dla Użytkowników, którzy zarejestrowali konto.

CRH Żagiel Med będzie przetwarzać wyżej wskazane dane na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonywania umowy w postaci założenia i obsługi konta Pacjenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na tej podstawie CRH Żagiel Med przetwarza dane Użytkownika do czasu zakończenia świadczenia usługi lub do czasu skutecznego żądania usunięcia konta Pacjenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Aby złożyć żądanie usunięcia konta Pacjenta, skontaktuj się z nami za pomocą naszego adresu e-mail bądź pisemnie, pocztą tradycyjną.

Pozostałe dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika w ramach konta Pacjenta, a niepowiązane bezpośrednio z usługami świadczonymi przez CRH Żagiel Med, mogą być przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na wypełnieniu dodatkowych pól i pól fakultatywnych w ramach obsługi konta Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych lub do czasu usunięcia tych danych osobowych z konta użytkownika, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

CRH Żagiel Med może przetwarzać dane Użytkownika posiadającego aktywne konto Pacjenta również w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją z Użytkownikiem i faktem oraz warunkami świadczenia usług, w tym dla wykazania faktu posiadania odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz realizacją obowiązków administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

CRH Żagiel Med informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Kto może mieć dostęp do danych?

Dane Użytkownika posiadającego konto Pacjenta nie będą przedmiotem udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz CRH Żagiel Med, np. hostingowe, usług serwisowych systemów informatycznych. Dane te nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Formularz subskrypcji Newslettera CRH Żagiel Med

Jak i dlaczego CRH ŻAGIEL MED wykorzystuje dane?

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera CRH Żagiel Med czyli marketingu produktów własnych w postaci świadczonych przez CRH Żagiel Med usług, dotyczących działalności głównej CRH Żagiel Med, a zatem na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

CRH Żagiel Med będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika będącego subskrybentem Newslettera CRH Żagiel Med przez okres dystrybucji Newslettera CRH Żagiel Med, do czasu zaprzestania prowadzenia tego typu działalności, lub do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody wobec przetwarzania danych osobowych (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).

W oparciu o dane Użytkownika będącego subskrybentem Newslettera CRH Żagiel Med nie dokonuje profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera CRH Żagiel Med.

Kto może mieć dostęp do danych?

Dane Użytkownika będącego subskrybentem Newslettera CRH Żagiel Med nie będą przedmiotem udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz CRH Żagiel Med, np. hostingowe, usług serwisowych systemów informatycznych. Dane te nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

CRH Żagiel med i media społecznościowe

Współpraca CRH ŻAGIEL MED z dostawcami portali społecznościowych

CRH Żagiel Med prowadzi podstrony typu fanpage oraz profile w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). Wykorzystujemy te strony do przekazywania najważniejszych informacji o działalności CRH Żagiel Med i poszczególnych placówkach.

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, sygnatura C-210/16) CRH Żagiel Med informuje, że współadministratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z profili i podstron CRH Żagiel Med na portalach społecznościowych są dostawcy tych mediów społecznościowych:

 • Meta Platforms Ireland Ltd (dalej jako: Facebook) w przypadku portalu com oraz Instagram.com.
 • Twitter International Unlimited Company (dalej jako: Twitter) w przypadku portalu Twitter.com.
 • Google Ireland Limited (dalej jako: Twitter) w przypadku portalu YouTube.com.

Z treścią wyroku można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-210/16.

Fanpage Facebook

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z Fanpage’a CRH Żagiel Med

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook.com: https://www.facebook.com/policy.php oraz Instagram.com: https://privacycenter.instagram.com/policy

Ponieważ w ramach współpracy CRH Żagiel Med z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, Użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i CRH Żagiel Med w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Profil w portalu Twitter

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Twitter, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Twitter: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules.

Kanał YouTube

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Google, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube.

Jak pozyskujemy dane?

CRH Żagiel Med w ramach współpracy z dostawcami mediów społecznościowych częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, częściowo zaś z profili Użytkowników w portalach społecznościowych.

 • W zakresie, w jakim CRH Żagiel Med pozyskuje dane bezpośrednio od Użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla Użytkownika.

Użytkownik może korzystać z podstron i profili CRH Żagiel Med nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy Użytkownik tylko przegląda profil, nie podejmując interakcji z nim np. za pomocą przycisków „Lubię to” lub „Obserwuj” na Facebooku).

 • W zakresie, w jakim CRH Żagiel Med pozyskuje dane Użytkowników z profili w portalach społecznościowych Użytkowników, ujawnieniu będą podlegały wszystkie dane zamieszczone przez Użytkownika w jego profilu w portalu, oznaczone jako „Publiczne” lub te, które Użytkownik wyraźnie udostępni za pośrednictwem swojego profilu, oznaczając ustawienia prywatności w taki sposób, że CRH Żagiel Med będzie mogło zapoznawać się z nimi.

Dane te CRH Żagiel Med będzie uzyskiwał od dostawcy portalu społecznościowego w oparciu o zgodę Użytkownika (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie Użytkownika, tj. użycie przycisków „Lubię to” lub „Obserwuj”, lub w przypadku Twittera zamieszczenie twitta, dokonania retweetów (podań dalej) lub dodatnia serduszka) lub w trybie pozyskiwania danych w sposób oczywiście upublicznionych. CRH Żagiel Med może również uzyskiwać dane o Użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych, przygotowywanych przez dostawcę mediów społecznościowych (tj. liczba profili, które odwiedziły profil, liczba wzmianek profilu, liczba nowych obserwujących, liczba kliknięć w link, liczba retweetów (podań dalej), liczy serduszek, liczby odpowiedzi).

 

Jak i dlaczego CRH ŻAGIEL MED wykorzystuje dane?

Dane osobowe ujawniane przez Użytkownika w ramach podstron i profili CRH Żagiel Med będą przetwarzane na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionego interesu CRH Żagiel Med (art. 6 ust.1 lit. f RODO), tj. wymiany informacji w zakresie innowacyjnych metod leczenia oraz komunikacji z Użytkownikami (osobami dzielącymi się doświadczeniami w kontakcie z Żagiel Med), nawiązania i utrzymania kontaktu z Użytkownikami, jak również promowaniu działań umożliwiających zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, a także administrowaniem i zarządzaniem kontem poprzez udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Użytkownika posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez Użytkowników.

 

Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. CRH Żagiel Med informuje również, że w związku z funkcjonowaniem portali społecznościowych może dochodzić do profilowania Użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach Użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez dostawców mediów społecznościowych umożliwiają zestawianie danych osobowych Użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które CRH Żagiel Med może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych Użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Kto może mieć dostęp do danych?

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez CRH Żagiel Med mogą być dostawcy usług zaopatrujący CRH Żagiel Med w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych), dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających CRH Żagiel Med (w tym: kancelarie prawne).

Dane gromadzone przez CRH Żagiel Med za pomocą podstron i profili CRH Żagiel Med w portalach społecznościowych będą przetwarzali również dostawcy tych portali jako współadministratorzy danych, w celach i w sposób określony we własnych politykach prywatności.

Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym dostawcy mediów społecznościowych zapewniają poszanowanie prywatności Użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG.

Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez Użytkowników podstron i profili CRH Żagiel Med w portalach społecznościowych jako publiczne będą dostępne dla nieograniczonego grona odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, że CRH Żagiel Med nie ma wpływu na treści publikowane przez Użytkowników na portalu społecznościowym Facebook (możemy je wyłącznie usunąć, jednak tylko w określonych Regulaminem Fanpage CRH Żagiel Med okolicznościach lub w określonych przypadkach niezgodności ich treści z przepisami prawa powszechnie obowiązującego) prosimy o rozsądne udostępnianie treści na tych portalach.

 

Prawa użytkowników serwisów CRH Żagiel Med

Niezależnie od rodzaju serwisu oraz usług, z jakich korzysta Użytkownik, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • wycofanie w dowolnym momencie udzielonych zgód, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane, przy czym odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania zmiany, sprostowania, poprawienia danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

Wszelkie zapytania związane z ochroną danych osobowych Użytkownik może kierować na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@zagielmed.pl lub z wykorzystaniem innych danych kontaktowych wskazanych w sekcji Kim jesteśmy.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (tj. chęć dostępu do danych).

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Polityka Cookies serwisów CRH Żagiel Med

Czym są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 • nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 • nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 • termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 • wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach CRH Żagiel Med, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/.

Rodzaje cookies w serwisach CRH Żagiel Med

Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

 • cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
 • cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;

Ze względu na podmiot odpowiedzialny za dostarczane technologie, pliki „cookies” można podzielić na:

 • cookies własne (tzw. first party cookies), za których opracowanie i działanie odpowiedzialny jest CRH Żagiel Med;
 • cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies), pochodzące z serwerów podmiotów współpracujących z serwisem.

Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:

 • niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
 • funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
 • wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
 • analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.

Jak i dlaczego CRH ŻAGIEL MED korzysta z cookies?

W ramach swoich serwisów CRH Żagiel Med wykorzystuje różne technologie cookies. Aby uzyskać informacje o tym, jakie dokładnie cookies są dystrybuowane w ramach określonego serwisu, należy skorzystać z ustawień przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

CRH Żagiel Med nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp czyli dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądający serwis CRH Żagiel Med.

Zarządzanie cookies

Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień w zakresie zarządzania plikami cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, które zostały dotychczas zapisane. Jeśli Użytkownik nie chce, by pliki cookies były zapisywane na jego urządzeniu w przyszłości, może zmienić ustawienia przeglądarki. CRH Żagiel Med informuje, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisów.

Więcej informacji można znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Regulacje dotyczące treści serwisu

Zawartość serwisu podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509, z późniejszymi zmianami). Materiały znajdujące się w niniejszym serwisie nie mogą być powielane, publicznie udostępniane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody CRH Żagiel Med. Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia źródła informacji i praw autorskich.

Wszelkie prawa do znaków towarowych i handlowych wykorzystanych w serwisie przysługują właściwym, uprawnionym podmiotom.

Wszelkie informacje dotyczące zdrowia, prezentowane w niniejszym serwisie, są publikowane wyłącznie w celach edukacyjnych i informacyjnych, i w żadnym wypadku nie mogą zastępować konsultacji medycznych czy leczenia jakichkolwiek chorób.

CRH Żagiel Med nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w informacjach i za ewentualne, powstałe w związku z tym szkody. Serwis umożliwia komunikację z odrębnymi witrynami internetowymi stworzonymi i utrzymywanymi przez osoby trzecie. CRH Żagiel Med nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych witrynach.

CRH Żagiel Med zastrzega, że wszelkie zamieszczone w serwisie informacje w żadnym razie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być w ten sposób postrzegane.

Dodatkowe informacje

W razie pytań lub wątpliwości, jak również w przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą, bardzo prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w sekcji Kim jesteśmy.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w serwisie.