Deklaracja Dostępności dla strony internetowej zagielmed.pl

CRH Żagiel Med sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żagiel Med.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-11-29.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-16.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-06-15.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Kodysiewicz, dostepnosc@zagielmed.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 44 10 885 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przychodnia "Nowa Onyksowa"

ul. Onyksowa 2
20-582 Lublin

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. W garażu pod przychodnią wyznaczyliśmy miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej.
 • Oznaczenia pomieszczeń w języku Braille'a.
 • Schody oznaczono kontrastowymi pasami.

Szpital i przychodnia Żagiel Med

ul. Tetmajera 21
20-362 Lublin

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy miejsca przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą wejścia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajdują się 2 windy osobowe

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Zapewniamy tłumaczenie języka migowego.
 • W przychodni znajdują się pętle.