Klauzula informacyjna

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą

Administratorem danych osobowych (ADO) jest CRH Żagiel Med. Sp. z o.o. spółka jawna, z siedzibą w Lublinie, 20-362 ul. K. Przerwy-Tetmajera 21, NIP 712-318-32-37, REGON 060525977.

ADO przetwarza dane osobowe m.in. w zakresie imię i nazwisko, numer PESEL, płeć , data urodzenia (w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL powyższe dane opiekuna prawnego lub numer paszportu i numer NIP płatnika składek), adres zameldowania, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), numer telefonu, adres e-mail, seria i numer dowodu tożsamości, w celu:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna 
(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. telefonicznie lub portal rejestracji elektronicznej) jak również w naszych placówkach .

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

Prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

Odbieranie i archiwizacja oświadczeń, w których pacjenci upoważniają inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

Kontakt na podany przez Ciebie numer telefonu lub adres e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć o konsultacji, lub poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.

W celu zapewnienia odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na potrzeby pacjentów oraz poprawa jakości naszych usług też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, w celu poinformowania nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej. Zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one uciążliwe i nie naruszały prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili może poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z żądaniem.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

Prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz realizacji ciążących n na nas obowiązkach podatkowych – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności Grupy Żagiel  taką jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej.
W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.

Możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej osoby pozyskane w trakcie współpracy z CRH Żagiel Med Sp. z o.o. sp.j.  w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o pacjencie. Celem takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do pacjentów komunikatów do ich potrzeb.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

a także celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane będą przetwarzane przez ADO na podstawie wskazanych powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnego w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresach dopuszczalnych przepisami prawa lub przewidzianych unormowaniami wewnętrznymi ADO przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

          a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

          a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

          b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjentaw ustalonym terminie, chyba że pacjentodebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • innym podmiotom leczniczym, współpracującym z ŻAGIEL MED w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z ŻAGIEL MED na terenie Polski,
  • dostawcom usług zaopatrujących ŻAGIEL MED w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
  • dostawcom usług wspierających ŻAGIEL MED w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających ŻAGIEL MED w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  • osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Jednocześnie ADO informuje, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, na podstawie art. 7 ust. 3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej, zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania ADO informuje również, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.

ADO wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zagielmed.pl.