Regulamin Opinie www.zagielmed.pl

Dodawanie opinii i informacji
 • Opinie opatrywane są podpisem przyjętym przez Użytkownika podczas wypełniania formularza.
 • Opinie o lekarzach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej lekarza w jednostkach Żagiel Med.
 • Opinie o Żagiel Med mogą dotyczyć wyłącznie działalności placówki na rzecz pacjentów
 • Opinie o lekarzach i Żagiel Med mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.
 • Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia medycznego (wizyty, badania, zabiegu itp.).
 • Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.
 • Opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 • Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego opinia jest prawdziwa.
 • Żagiel Med ma prawo odmówić opublikowania opinii a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawnymi.
 • Żagiel Med nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii przekazywanych przez Użytkowników.
Odpowiedzialność
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów oraz informacji umieszczonych na stronach firmy Żagiel Med przez Użytkownika.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 • Żagiel Med nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 • W przypadku otrzymania przez Żagiel Med urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Żagiel Med umożliwi dostęp do tych danych właściwym uprawnionym organom.