Regulamin korzystania z Fanpage’a CRH Żagiel Med

§1
 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Fanpage’a CRH Żagiel Med a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki CRH Żagiel Med Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-362) przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 21, KRS: 0000315316 (dalej zwanego: Żagiel Med) związane z administrowaniem grupą.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Fanpage’a Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Podejmując jakiekolwiek czynności w ramach Fanpage’a CRH Żagiel Med Użytkownik potwierdza, że zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
§2
Zwroty użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Fanpage’a CRH Żagiel Med;
 2. Żagiel Med – CRH Żagiel Med Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie (20-362) przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 21, KRS: 0000315316;
 3. Fanpage – podstrona na portalu społecznościowym Facebook zarządzaną przez CRH Żagiel Med, dostępną pod adresem URL https://www.facebook.com/zagielmedpl, za pomocą której Żagiel Med prowadzi wymianę informacji w zakresie innowacyjnych metod leczenia i komunikację z Użytkownikami;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza i korzysta z Fanpage’a, w szczególności poprzez skorzystanie z funkcji „Lubię to” lub „Obserwuj” oraz poprzez dodawanie własnych Treści w ramach Fanpage’a;
 5. Treści – wszelkie komentarze, wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio, audiowizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane na Fanpage’u;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§3
 1. Żagiel Med umożliwia za pomocą Fanpage wymianę informacji i doświadczeń związanych z główną działalnością Żagiel Med, w tym również dotyczących metod leczenia, oraz otwartą komunikację z Użytkownikami (Klientami dzielącymi się doświadczeniami w kontakcie z Żagiel Med).
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Fanpage’a w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia Fanpage’a.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość, prawidłowość i kompletność Treści umieszczanych przez niego na Fanpage’u. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za dostarczanie Treści naruszających prawa osób trzecich, ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Fanpage’a, w szczególności do niedostarczania treści mających na celu godzenie w dobre imię oraz wizerunek Żagiel Med, oraz niedostarczania Treści naruszających prawa osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
 5. Zabrania się zamieszczania Treści o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym lub wydarzeń niezwiązanych z głównym celem Fanpage’a. Ponowna publikacja usuniętego wpisu tego samego Użytkownika będzie równoznaczna z zablokowaniem dostępu do Fanpage’a dla tego Użytkownika.
 6. Zabrania się zamieszczania Treści o charakterze w szczególności rasistowskim, homofonicznym, seksistowskim, obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie, czy też zawierające wulgaryzmy.
 7. Zabrania się zakładania fałszywych kont lub podszywania pod inne osoby.
 8. Każda Treść niezwiązana z głównym celem Fanpage’a może zostać usunięta. Żagiel Med zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów naruszających niniejszy Regulamin, jak również wszystkich Treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z prawem, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.
 9. Żagiel Med nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z Fanpage’a. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na Fanpage’u Treści.
§4
 1. Administratorem danych osobowych ujawnianych przez Użytkowników Fanpage’a jest Żagiel Med. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Żagiel Med można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych CRH Żagiel Med za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zagielmed.pl.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionego interesu Żagiel Med (art. 6 ust.1 lit. f) RODO), tj. wymiany informacji w zakresie innowacyjnych metod leczenia oraz komunikacji z Użytkownikami. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Użytkownik może zapoznać się z pełną informacją dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych w związku z korzystaniem z Fanpage pod adresem URL: https://zagielmed.pl/klauzula-informacyjna-2/.
 5. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla statusu Facebook jako administratora danych osobowych użytkowników portalu Facebook i usługobiorców produktów Facebook. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.