Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego

Pojęcie ryzyka sercowo-naczyniowego oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia u danej osoby choroby sercowo-naczyniowej w określonym czasie. Przy czym ogólne ryzyko sercowo-naczyniowe ocenia się na podstawie wybranych czynników ryzyka chorób serca i naczyniowych o największym znaczeniu rokowniczym. 

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego

Całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe szacuje się na podstawie wszystkich czynników ryzyka występujących u danej osoby. Pojęcie całkowitego ryzyka ma jednak charakter czysto teoretyczny ze względu na nieznajomość wszystkich czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i braku odpowiednich metod pomiaru wszystkich czynników ryzyka.

Cel oceny ryzyka sercowo-naczyniowego

Głównym celem oceny ryzyka sercowo-naczyniowego jest wyodrębnienie pacjentów zwiększonego ryzyka, którzy wymagają intensywnej modyfikacji stylu życia oraz konieczności wdrożenia leczenia farmakologicznego, to jest: obniżenia ciśnienia tętniczego, obniżenia poziomu cholesterolu i jego frakcji we krwi, leczenia przeciwzakrzepowego.

Do pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka należy pewna ich część, którą kwalifikuje się na podstawie pojedynczych rozpoznań. Są to osoby z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową:

 • chorobą niedokrwienną serca, tętnic mózgowych, obwodowych
 • tętniaka aorty
 • nadciśnieniem tętniczym
 • powikłanym uszkodzeniem siatkówki  i nerwu wzrokowego
 • uszkodzeniem nerek
 • cukrzycą typu 2
 • cukrzycą typu 1 z mikroalbuminurią
 • ze znacznie nasilonymi pojedynczymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych np. cholesterol całkowity 320 mg% i powyżej,  cholesterol LDL 240MG% i powyżej, ciśnienie tętnicze 180/110 mg%.

Większość pacjentów nie należy do żadnej z w/w grup w związku z czym ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u tej grupy powinna dotyczyć osób w szczególności:

 • palących tytoń
 • otyłych – w tym z otyłością brzuszną
 • z podwyższonym ciśnieniem tętniczym
 • z nieprawidłową tolerancja glukozy
 • z nieprawidłowym wynikiem lipidogramu
 • z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku przedwczesnego występowania chorób sercowo-naczyniowych lub ich czynników ryzyka.

Zarówno u pacjentów o wysokim ryzyku wystąpienia powikłań, jak i u chorych z objawami klinicznymi, cel prewencji jest taki sam. Jest nim zmniejszenie ryzyka poważnych incydentów sercowo-naczyniowych jak: zawał serca, udar mózgu, zator tętnicy płucnej, niedrożność tętnic szyjnych, zgon.

 


Redakcja merytoryczna artykułu: lek. med. Anna Chmurzyńska

Zobacz więcej artykułów