Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – etap podstawowy

19 sierpnia 2014

Program skierowany jest do pacjentów, którzy złożyli deklarację do naszego lekarza rodzinnego i znajdują się pod jego opieką, oraz spełniają jedno z poniższych kryteriów:

- osoby powyżej 18. roku życia palące tytoń

A. Poradnictwo antytytoniowe

 • zapoznanie świadczeniobiorcy z założeniami Programu oraz zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu; wiek rozpoczęcia palenia, liczba lat palenia, liczba wypalanych papierosów (ilości wypalanego tytoniu) dziennie, liczba prób zaprzestania palenia i czas ich trwania, chęć zaprzestania palenia i motywacja do porzucenia palenia, przeprowadzenie zmodyfikowanego testu oceny poziomu uzależnienia od tytoniu według wzoru dokumentacji nr 1 wskazanego w części C
 • badanie przedmiotowe (w tym masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego krwi);
 • wypełnienie „Karty badania lekarskiego” zawierającej dane określone we wzorze dokumentacji nr 3 wskazanym w części C;
 • edukację każdego świadczeniobiorcy dotyczącą skutków zdrowotnych palenia tytoniu (również biernego, szczególnie w przypadku dzieci) w tym informowanie, że palenie tytoniu jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na POChP, raka płuc, krtani, pęcherza moczowego i innych chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia, a w przypadku kobiet poinformowanie iż palenie tytoniu jest czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy i udzielenie informacji o Programie profilaktyki raka szyjki macicy oraz poinformowanie, iż w okresie prokreacji palenie tytoniu czynne i bierne, wpływa niekorzystnie na przebieg ciąży i rozwój płodu;
 • poradę antytytoniową z zaplanowaniem terapii odwykowej dla świadczeniobiorców, którzy wykażą gotowość rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni, a w przypadku braku motywacji do zaprzestania palenia – zidentyfikowanie powodu i uświadomienie zagrożenia chorobami odtytoniowymi;
 • prowadzenie terapii odwykowej zgodnie z ustalonym z świadczeniobiorcą schematem postępowania;
 • przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości skorzystania z porady telefonicznej w wysokospecjalistycznej Poradni Pomocy Palącym celem wsparcia leczenia uzależnienia od tytoniu przez specjalistów z tej Poradni;
 • po 30 dniach, w przypadku niepowodzenia terapii skierowanie świadczeniobiorców ze średnim i wysokim stopniem motywacji do rzucenia palenia oraz wszystkich palących kobiet w ciąży do etapu specjalistycznego Programu wraz z kopiami dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu etapu podstawowego Programu;
 • w przypadku świadczeniobiorców ze stwierdzonymi na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego nieprawidłowościami  wymagającymi dalszej diagnostyki  lub leczenia skierowanie do odpowiedniego świadczeniodawcy (poza Programem w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na odrębne rodzaje świadczeń).

- osoby pomiędzy 40. a 65. rokiem życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w okresie ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).

B. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii)

 • zapoznanie świadczeniobiorcy z założeniami Programu oraz zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu; wiek rozpoczęcia palenia, liczba lat palenia, liczba wypalanych papierosów (ilości wypalanego tytoniu) dziennie, liczba prób zaprzestania palenia i czas ich trwania, chęć zaprzestania palenia i motywacja do porzucenia palenia, przeprowadzenie zmodyfikowanego testu oceny poziomu uzależnienia od tytoniu według wzoru dokumentacji nr 1 wskazanego w części C;
 • wypełnienie „Ankiety o stanie zdrowia świadczeniobiorcy” zawierającej dane określone we wzorze dokumentacji nr 2 wskazanym w części C;
 • badanie przedmiotowe (w tym masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego krwi);
 • wykonanie badania spirometrycznego;
 • wypełnienie „Karty badania lekarskiego” zawierającej dane określone we wzorze dokumentacji nr 3 wskazanym w części C;
 • edukację każdego świadczeniobiorcy dotyczącą skutków zdrowotnych palenia tytoniu (również biernego, szczególnie w przypadku dzieci) w tym informowanie, że palenie tytoniu jest głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na POChP, raka płuc, krtani, pęcherza moczowego i innych chorób nowotworowych oraz chorób układu krążenia, a w przypadku kobiet poinformowanie iż palenie tytoniu jest czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy i udzielenie informacji o Programie profilaktyki raka szyjki macicy;
 • poradę antytytoniowa z zaplanowaniem terapii odwykowej dla świadczeniobiorców, którzy wykażą gotowość rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni, a w przypadku braku motywacji do zaprzestania palenia – zidentyfikowanie powodu i uświadomienie zagrożenia chorobami odtytoniowymi;
 • prowadzenie terapii odwykowej zgodnie z ustalonym z świadczeniobiorcą schematem postępowania;
 • przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości skorzystania z porady telefonicznej w wysokospecjalistycznej Poradni Pomocy Palącym celem wsparcia leczenia uzależnienia od tytoniu przez specjalistów z tej Poradni;
 • kwalifikacja do grupy ryzyka POChP z zaleceniem ponownego zgłoszenia się do Programu po 36 miesiącach w razie kontynuacji palenia;
 • po 30 dniach, w przypadku niepowodzenia terapii skierowanie świadczeniobiorców ze średnim i wysokim stopniem motywacji do rzucenia palenia oraz wszystkich palących kobiet w ciąży do etapu specjalistycznego Programu wraz z kopiami dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu etapu podstawowego Programu;
 • w przypadku świadczeniobiorców ze stwierdzonymi na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego nieprawidłowościami  wymagającymi dalszej diagnostyki  lub leczenia skierowanie do odpowiedniego świadczeniodawcy (poza Programem w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na odrębne rodzaje świadczeń).

Świadczenia w etapie podstawowym programu udzielane są świadczeniobiorcom na podstawie pisemnego oświadczenia świadczeniobiorcy, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miał wykonanego badania spirometrycznego w ramach programu profilaktyki POChP (także u innych świadczeniodawców).

Program realizowany przez:
dr. Urszulę Marciniak i dr. Annę Chmurzyńską

Zobacz archiwum aktualności